Thursday, July 18, 2024

Print Email

JANUAR

· Vizuelna kontrola pčelinjih društava svakih desetak dana
· Pomoću stetoskopa (ili gumenog creva) poslušati zvuk klubeta
· Obezbediti mir na pčelinjaku
· Čistiti od snega i leda
· Ispred košnica prostreti slamu, kukuruzovinu i sl.
· Zaštititi pčelinjak od ptica
· Ako pčelama nestane hrane dodati pogaču
· Sprečavati značajniji razvoj legla
· Prilikom prihranjivanja dodavati polen
· Sređivati i popravljati pčelarski pribor i alat (popravka starih i izrada novih košnica i ramova)
· Užičavanje ramova i topljenje voska


PAŠA: Nema je ali se ponegde javljaju : Visibaba i Šafran

FEBRUAR

· Obezbediti mir na pčelinjaku
· Ne dozvoliti zamrzavanje snega na letu
· Procenjivati jačinu društva na osnovu izleta pčela po lepom i toplom danu
· Pomoću stetoskopa (ili gumenog crijeva) poslušati zvuk klubeta
· Nipošto ne otvarati košnice iz čiste radoznalosti
· Očistiti i dezinfikovati podnjaču i leto (otpad i uginule pčele obavezno spaliti)
· Kontrolisati rezerve hrane (naročito cvetnog praha)
· Kontrolisati zdravlje i jačinu društava
· Društvu sa trutovima zameniti Maticu ili ga pripojiti
· Ovlaženi utopljavajući materijal odmah zameniti suvim
· Prihrana pčela ako je to neophodno
· Pomoći pčelama bez hrane (ramovima iz rezerve)
· Sprečiti pojavu grabeži
· Paziti da se leglo ne razvije više nego što je normalno za ovo doba godine
· Nabavka lekova


PAŠA: Nema je ili je neznatna : Drijen, Joha, Badem, Vrba, Iva, Lijeska

MART

· Izvršiti prvi proljećni pregled svih društava:
a) količna hrane,
b) zdravstveno stanje društva,
c) kvalitet matice,
d) količina legla,
e) broj zaposednutih ulica pčelama,
f) kvalitet saća,
g) stanje podnjače (broj uginulih pčela i trunje);
· Slabija društva spajati sa jačim
· Bolesne zajednice lečiti ili uništiti
· Izvršiti proljećno tretiranje protiv varoe
· Lečiti nozemozu (proliv pčela - ako postoji)
· Zamjena starog saća
· Spaljivati trunje i mrtve pčele
· Postaviti i urediti higijensko pojilo
· Početi stimulativno prihranjivanje pčela
· U drugoj polovini meseca, ako je toplo početi sa postepenim odzimljavanjem društava
· Kontrolisati provetravanje


PAŠA: Vrba, Iva, Topola, Brest, Trnjina, Žabnjak, Maslačak, Maslina, Kajsija, Breskva

APRIL

· Završiti započete radove
· Pratiti stanje i blagovremeno vršiti proširivanje pčelinjeg legla
· Otklapati saće sa starim medom radi stimulisanja matice da leže
· Oduzimati okvire sa viškom cvetnog praha za vreme cvetanja voća i čuvati ga kao rezervu
· Skupljati cvijetni prah hvatačima
· Preduzeti mere za radno raspoloženje i sprečavanje pojave rojenja
· Ako dođe do smanjenja unosa (prestanak paše ili višednevno loše vreme) treba nastaviti stimulativno prihranjivanje
· Koristiti voćnu pašu za izgradnju novog saća
· Spašavanje društava sa lažnim Maticama
· Vršiti izjednačavanje pčelinjih društava
· Kontrolisati zdravstveno stanje pčela i legla
· Sprovoditi borbu protiv varoe građevnjacima
· Stvaranje jakih zajednica (spajanjem slabijih društava)
· Stalno održavati pojilo
· Suzbijanje pčelinjih bolesti (varoe)


PAŠA: Crnjuša, Joha, Topola, Brest, Trnjina, Maslačak, Maslina, Šljiva, Trešnja, Višnja, Kruška, Jabuka, Trave, Uljana Repica, Kelj, Bijela Breza, Bukva, Gorski Javor, Hrast, Jasen, Divlji Kesten, Ribizla, Malina, Ogrozd, Facelija

MAJ

· Dovršavanje radova započetih u Aprilu
· Održavati radno raspoloženje kod pčela
· Izjednačiti pčelinja društva
· Čim zabeli saće u plodištu ili zabeli bagrem treba početi sa dodavanjem medišta
· Čim pčele popune preko polovine dodatog medišta odmah mu treba dodati sledeće
· Sprečavanje nagona za rojenje
· Proširenje legla
· Proširivanje otvora na letu koliko je to moguće
· Razmaći okvire u medištu radi produbljenja ćelija (ako se u medištu stavljaju široki nastavci)
· Ne otvarati košnice u toku dana zbog ometanja pčela
· Preduzeti sve da se društva tokom medobranja ne uznemiravaju
· Priprema pčela za selidbu (ako ih selimo)
· Približiti pčelinjak glavnoj paši (ako ih selimo)
· Matici ograničiti prostor za zaleganje jaja radi većeg prinosa meda
· Osnivanje Nukleusa za uzgoj Matica
· Po potrebi zamjeniti staru Maticu
· Staviti mlado saće u košnice (satne osnove za izgradnju)
· Zaseniti košnice koje su suviše izložene Suncu


PAŠA: Uljana Repica, Višnja, Jabuka, Kruška, Javor, Hrast, Divlji Kesten, Glog, Malina, Ogrozd, Kupina, Bor, Borovnica, Kadulja, Bagrem, Djetelina, Mak, Facelija, Vinova Loza

JUN

· Skidanje medišta i ceđenje meda
· Pčelama obavezno ostavljati najmanje 10 kilograma meda (to je minimum pravilnog funkcionicanja pčelinje zajednice)
· Medišta skidati ujutru, isceđena vraćati uveče
· Ne ostavljati med da se ohladi jer se teže cjedi a oštećuje se i saće, med čuvati u čistim sudovima
· Održavati radno raspoloženje pčela
· Izdvajanje i čuvanje saća sa poklopljenim medom za zimsku rezervu i konzervacija polena u saću za zimu
· Razmnožavanje društava i stvaranje nukleusa
· Proizvodnja i zamjena Matica i proizvodnja matične mliječi
· Negovanje rojeva i pomoćnih društava
· Proširenje ventilacije ako nastanu veće temperature
· Stimulativno prihranjivanje kristalnim šećerom
· Održavanje pojila ispravnim
· Seoba pčela na nove paše (ako ih selimo)
· Posle vrcanja zaštita od varoe (...)
· I dalje koristiti okvire građevnjake


PAŠA: Borovnica, Kupina, Bor, Jela, Smrča, Hrast, Kadulja, Drača, Djetelina, Soja, Lipa, Pitomi Kesten, Mak, Svilenica, Kukuruz, Vrba, Slez, Facelija, Tikva, Lan, Anfora, Majčina Dušica, Bijela Trava

JUL

· Stavljati žičanu mrežu ili osloboditi ulaz u zbjeg, pomicati gornja tela ili medišta radi ventilacije
· Zaštita od visoke temperature, staviti seno ili travu preko krovova radi zasenjavanja košnica
· Redovno održavati pojilo
· Zaštita od pojave grabeži
· Stvaranje novih i njega mladih rojeva
· Ceđenje meda
· Proizvodnja i zamjena Matica
· Suzbijanje osa i stršljenova
· Prihranjivanje rojeva, obezbeđivanje zimnice za pčele
· Dodavati šećer u kristalu radi stimulisanja matice
· Preduzimati mere protiv varoe koja je na vrhuncu
· Održavanje pojila
· Seoba pčela na suncokretovu pašu (ako ih selimo)

PAŠA: Trave, Djetelina, Soja, Lipa, Suncokret, Pasulj, Bosiljak, Pitomi Kesten, Svilenica, Stručak, Metvica, Amfora, Dubačac, Vres, Japanska Sofora, Facelija

AVGUST

· Detaljan pregled svih društava radi utvrđivanja:
a) zdravstvenog stanja pčela
b) kvaliteta matice i legla
c) kvaliteta saća
d) količine i kvaliteta hrane
e) jačine zajednice(broj zaposednutih ulica pčelama)
· Zaštita od visoke temperature, staviti seno ili travu preko krovova radi zasenjivanja košnica
· Saniranje oslabjelih društava
· Suzbijanje zaraznih bolesti pčela i legla
· Njega rojeva
· Rasporediti saće u košnici za zimu
· Početi intezivniju prihranu, samo uveče (davati sirup ili šećer u kristalu)
· Prihranjivanje društava (od 15.Avgusta, najkasnije od 1.Septembra)
· Zaštita od osa i stršljenova
· Ukloniti oštećeno i zaostalo saće
· Zaštita saća od moljca
· Održavanje pojila
· Do zazimljavanja izvesti što više mladih radilica
· Dovršiti zamenu Matica
· Obezbjeđivanje hrane za zimu
· Vrcanje zaostalog meda (samo višak)
· Nabavka lekova i šećera

PAŠA: Djetelina, Kukuruz, Stručak, Različak, Metvica, Vrba, Majčina Dušica, Bijela Trava, Divlja Cikorija, Lozika, Bosiljak, Heljda, Šafran, Vrijesak, Enotera, Facelija

SEPTEMBAR

· Dovršiti radove započete u Avgustu
· Odstraniti medljikovac iz košnica
· Utvrditi količinu hrane u košnicama i hitno dopuniti zalihe potrebne za zimu (16-25kg meda-odnosno 2-3kg kvalitetnog meda za svaku ulicu zaposjednutu pčelama, normalno i zdravo društvo pred uzimljavanje treba da ima 7-9 zaposednutih ulica)
· Nastaviti stimulativno prihranjivanje
· Nastaviti borbu sa osama i stršljenovima
· Postaviti češljeve na leta košnica zbog miševa
· Pripajati slaba društva jakim ako su zdrava
· Kontrolisati ispravnost pojila
· Hranu i polen pomjeriti bliže leglu
· Skinuti višak nastavaka i polunastavaka
· Suzbijati moljce i vaši
· Sprečavati pojavu grabeži
· Pripremiti košnice za uzimljavanje


PAŠA: Djetelina, Kukuruz, Stručak, Različak, Metvica, Vrba, Majčina Dušica, Bijela Trava, Divlja Cikorija, Lozika, Bosiljak, Heljda, Šafran, Zlatošipka, Enotera, Facelija


OKTOBAR

· Završiti propušteno od prošlog mjeseca
· Preuređenje pčelinjeg gnezda (raspoređivanje meda i cvetnog praha u košnici)
· Proveriti saće od moljaca
· Popravka ograde oko pčelinjaka
· Podesiti prednji nagib košnica
· Popraviti oštećene krovove
· Obnoviti i pojačati postolja
· Uređenje i farbanje košnica
· Obezbeđivanje mira na pčelinjaku
· Zazimljavanje društava
· Uredjivanje ventilacije
· Tretirati pčele protiv varoe ako je spoljnja temperatura minimum 12-14 C
· Uskladištiti suvišne nastavke, prazne ramove i zaštititi ih od voštanih moljaca (orahovo lišće, sumporisanje ...)
· Istopiti vosak


PAŠA: Aster, Bršljen, Licijum, Facelija


NOVEMBAR

· Dovršiti uzimljavanje društava
· Zaštita pčelinjaka od jakih vjetrova
· Obezbediti mir na pčelinjaku
· Metalnu matičnu rešetku postaviti ispod plodišta kao zaštitu od miševa i ostalih štetočina
· Zaštititi pčele od ptica, naročito od žuna i djetlića
· Čistiti leta od snijega, leda i mrtvih pčela
· Kontrolisati ventilaciju
· Postaviti dasku od zemlje do košnice
· Još jednom tretirati društva protiv varoe kada je dan lep ( min 12 C)
· Provjeriti zaštitu od miševa


PAŠA: Nema je ili je neznatna


DECEMBAR

Povremeno obilaziti pčelinjak i vršiti proveru stanja
· Obezbjediti potpuni mir na pčelinjaku
· Za sunčanih dana posmatrati izletanje pčela i paziti na pojavu proliva
· Uklanjati vlažan sneg i mrtve pčele sa leta, ako sneg nije vlažan ne treba ga uklanjati